img
- - - - - -
 
Main products
Popular varieties
Hot peppers
Sweet peppers
Tomatoes
Melons
Cucurbits
Others
Products Video
Our Products

GH100

GH101

GH102

GH103

GH105

GH106

GH107

GH108

GH109

FST 001

FST 002

FST 003

FST 005

FST 006

FST 007

FST 008

FST 009

FST 010

FST 011

FST 012

FST 015

FST 016

FST 017

FST 018

FST 019

FST 020

FST 021

FST 022

FST 023

FST 025

FST 026

FST 027

FST 028

FST 029

FST 030

FST 9001

FST 9002

FST 9003

FST 9006

FST 9008

FST 9010

FST 9013

FST 9014

FST 9020

FST 9021

FST 969

ZaoXiuWang No.11

ZaoXiuWang No.12

ZaoXiuWang No.15

ZaoXiuWang 212

JiMei 112

ZaoXiuWang 252

ZaoXiuWang 307

ZaoXiuWang 308

Qing Hui

Pretty Hot No.18

Pretty Hot No.33

Fresh Hot No.1

Fresh Hot No.2

New Fragrance

FuJiao 35

FuJiao 36

Califor Giant

FuJiao 37

FuJiao Early Crisp

Guo Ding

Big Hero

Fu Lai

New Sharp

Giant Dragon

QianKun Yellow Skin

Pretty Jade

FuJiao 809

Green Vigor

Summer Harvest

JiMei Early

Pretty Hot 268

Super Red No.2

Super Red No.6

Super Red No.4

Super Red No.5

Red Giant

FST Bright Red No.1

FST Bright Red No.2

Hong Yun

Hong Fu

Crimson Iron Sheet

Red World

Yan Hong 100

Yan Li

Yan Yang

HuoXing No.1

HuoXing No.2

Bai Mi La No.2

Red Pearl

Pretty Joy

JiMei ZaoFu

JiMei 303

JiMei 118

Bullet No.2

Yu Jing No.1

Yu Jing No.2

Pepper Rootstocks